TST – 802

TST - 802

TST-802

Tay sen TST 802

Tay sen bằng nhưa ABS mạ chtome.

Dùng trong phòng tắm.