TSV – 807

TSV - 807

TSV-807

Tay sen TSV 807

Tay sen tắm bằng nhựa ABS mạ chrome.

Dùng trong phòng tắm.