Chân đồng chữ Z

Chân chứ Z đồng

Chân đồng chữ Z

Chân đồng chữ Z nối vòi.